Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovanie osobných údajov spoločnosťou MALINA - VRŠE s.r.o.

Týmto dokumentom Vás informujeme o tom, ako naša spoločnosť nakladá s  osobnými údajmi, ktoré ste nám o sebe povedal, či ktoré sme o Vás získali v  súvislosti s  našou činnosťou. Vaše práva voči nám v  pri spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), dostupné tu. O Vašich najdôležitejších právach a procesoch spracovania Vás informujeme v  tomto texte.

 

I. Základné údaje o správcovi

Identifikačné údaje spoločnosti:

Firma: MALINA - VRŠE s.r.o., IČO 274 62 889
Sídlo: č.p. 123, 504 01 Zachrašťany
E-mail: info@malina-vrse.cz
Webové stránky: http://www.malina-vrse.cz

(ďalej ako "spoločnosť")  

II. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Poverenec pre ochranu osobných údajov nebol vymenovaný.  

III. Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame prvotne preto, aby sme Vám mohli poskytovať plnenie podľa uzatvorenej zmluvy. K  takému spracovávanie sme oprávnení vtedy, ak je to nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorú ste s  nami uzavreli alebo s  nami chcete uzavrieť.

Popri tom Vaše osobné údaje môžeme spracovávať vtedy, ak máme na ich spracovanie oprávnený záujem. Takto osobné údaje v  nevyhnutnom rozsahu spracovávame na účely dokumentácie nami poskytnutých plnení, hájenie a uplatňovania našich práv, spracovanie a vybavenie Vašich pripomienok a otázok a pre zasielanie marketingových oznámení. Osobné údaje taktiež spracovávame za účelom plnenia povinností voči orgánom verejnej moci v  súlade so zákonom.

Vaše osobné údaje spracovávané za účelom zasielania marketingových oznámení, aby sme Vás informovali o aktuálnej ponuke našich produktov a služieb. Ak si neželáte tieto informácie dostávať, môžete ich prijímanie kedykoľvek ľahko zakázať kliknutím na odkaz, ktorý nájdete v  každej emailovej správe, alebo akýmkoľvek iným preukázateľným oznámením adresovaným spoločnosti, napr. Zaslaním mailu na adresu: info@malina-vrse.cz, listom na adrese č.p. 123, 504 01 Zachrašťany, či akýmkoľvek iným preukázateľných oznámením adresovaným spoločnosti. K  takémuto spracovaniu sme oprávnení na účely našich oprávnených záujmov (marketing a podpora predaja produktov a služieb).

Vaše osobné údaje spracovávame tiež preto, aby sme mohli splniť povinnosti, ktoré nám ukladajú právne predpisy. K  takému spracovávanie sme oprávnení vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

 

IV.Rozsah spracovaných osobných údajov

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré ste nám vedome a dobrovoľne odovzdali a údaje vzniknuté pri našej činnosti, a to len v  rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, k  ktorému boli osobné údaje zhromaždené. Vyžadujeme odovzdanie len tých údajov, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie našich zmluvných a zákonných povinností, prípadne pre účely našich oprávnených záujmov, o ktorých sme Vás informovali.

Osobné údaje nebudú predmetom rozhodovania založeného výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré by pre zákazníkov malo právne účinky alebo sa zákazníkov výrazne dotýkalo.

V. Prenos osobných údajov

Neposkytujeme osobné údaje iným subjektom bez vedomia osôb, ktorých sa tieto osobné údaje týkajú. Zároveň neposkytujeme Vaše osobné údaje do tretích krajín.

VI. Doba spracovania

Osobné údaje sú u nás uložené po dobu, po ktorú je potrebujeme k  účelu, pre ktorý sme ich získali. S  ohľadom na zákonné povinnosti a premlčacie lehoty budú osobné údaje spracovávané spravidla po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu a uplynutí záručných či iných lehôt. V  niektorých prípadoch môžeme rozhodnúť, že údaje ponecháme uložené aj po uplynutí tejto doby, ak existujú pre to osobitné dôvody.

VII. Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte celý rad práv, ktoré voči nám môžete uplatniť za podmienok upravených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR):

  1. právo na prístup k údajom - poskytneme Vám potvrdenie o tom, či spracovávame či nespracovávame Vaše osobné údaje; ak Vaše osobné údaje spracovávame, tak Vám Vaše osobné údaje poskytneme spoločne s  informáciami o tom, ako tieto osobné údaje spracovávame;
  2. právo na opravu osobných údajov - zistíte-li, že údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné, môžete nás kedykoľvek požiadať o ich opravu a my túto opravu vykonáme;
  3. právo na vymazanie - na Vašu žiadosť vymažeme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak už Vaše údaje nepotrebujeme, ak ste odvolali súhlas, na základe ktorého sme ich spracovávali, ak ste vzniesli námietky proti ich spracovaniu, ak boli osobné údaje spracovávané protiprávne, ak nám vymazanie ukladá zákon alebo iný právny predpis alebo ak boli zhromaždené v  súvislosti s  ponukou služieb informačnej spoločnosti určenej dieťaťu. Výmaz môžeme odoprieť len z  dôvodov uvedených v  GDPR;
  4. právo na obmedzenie spracovanie - miesto vymazaní môžete požadovať obmedzenia spracovania, v  takom prípade u nás údaje zostanú uložené, avšak nebudeme k  nim pristupovať ani s  nimi akokoľvek inak nakladať;
  5. právo na prenesenie osobných údajov k  inému správcovi - ak ste nám poskytli svoje údaje v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, odovzdáme tieto Vaše údaje na základe Vašej žiadosti inému správcovi;
  6. právo namietať proti spracovaniu - námietku môžete uplatniť vtedy, ak si myslíte, že náš záujem na spracovanie Vašich osobných údajov nie je silnejšie ako Vaše právo na dôvernosť údajov, ktoré o vás spracovávame, v  takom prípade znovu dôkladne a s  prihliadnutím na  Vašej námietke posúdime mieru nášho oprávneného záujmu a o tomto preskúmaní Vás budeme informovať. Dovtedy Vaše údaje nebudeme spracovávať;
  7. právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov - ak si myslíte, že porušujeme Vaše práva, môžete na nás podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom nášho mailu info@malina-vrse.cz alebo na telefóne + 420 774 753 285.

VIII. Prístup k  osobným údajom a ich zabezpečenie

Dbáme na to, aby k  osobným údajom, ktoré spracovávame, mali prístup len tí pracovníci spoločnosti, ktorí ich potrebujú na splnenie účelu, k  ktorému boli zhromaždené. Osobné údaje sú zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii a pozmenenie.

V niektorých prípadoch používame k  poskytovanie služieb a na spracovanie Vašich osobných údajov spracovateľa osobných údajov. Spracovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje na náš pokyn a sú zaviazaní dodržiavaním platných predpisov o ochrane osobných údajov. Ide najmä subjekty poskytujú spoločnosti webové, cloudové, účtovné alebo IT služby a ďalšie subjekty v  prípade potreby.

Tretím subjektom Vaše osobné údaje odovzdáme iba vtedy, ak to bude nevyhnutné. Jedná sa najmä o subjekty poskytujúce spoločnosti právne a daňové poradenstvo, prepravné a poštové spoločnosti a ďalšie subjekty v  prípade potreby.

Všetci spracovatelia a tretie subjekty budú mať prístup k  Vašim  osobným údajom len v  takom rozsahu a na takej časové obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie produktov a služieb, plnenie zmluvných a zákonných povinností, či výkon našich oprávnených záujmov v  súlade so zákonom.

Spoločnosť na požiadanie súdnych, či správnych orgánov poskytuje osobné údaje len v  prípadoch povolených platnou právnou úpravou.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s  tretími stranami za účelom obchodovania.

Ak ste právnická osoba, zaväzujete sa zoznámiť Vaše zástupcu, kontaktnej osoby a pracovníkov s  týmito zásadami. Poskytujete Ak nám osobné údaje tretích osôb, zaväzujete sa ich zoznámiť s  týmito zásadami.

 

Tieto zásady sú platné a účinné od 25.5.2018